مدیریت و اخلاق اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید. tag:http://javidinejad.ir 2020-01-19T22:17:07+01:00 mihanblog.com خداوند مهربانی را دوست دارد 2020-01-19T05:48:24+01:00 2020-01-19T05:48:24+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6013 دکتر بهرام جاویدی نژاد   خداوند مهربانی را دوست دارد ابرازش را بیش تر..   داشتن دلی مهربان، شاید لطف خدا باشد شاید تمرین است شاید عوض کردن نگاه ، به دنیاست شاید داشتن دوستی مهربان است...   هر چه هست ، دل جای مهربانی و عشق است   چنانکه مولانا، داده ی خدا را با آن همه مهربانی و لطفی که از او سراغ دارد ، جای خشم و کینه نمی داند:   با این هـمه مهـر و مهربانی دل می دهدت که خشم رانی ؟  

 

خداوند مهربانی را دوست دارد

ابرازش را بیش تر..

 

داشتن دلی مهربان،

شاید لطف خدا باشد

شاید تمرین است

شاید عوض کردن نگاه ، به دنیاست

شاید داشتن دوستی مهربان است...

 

هر چه هست ، دل جای مهربانی و عشق است

 

چنانکه مولانا، داده ی خدا را با آن همه مهربانی و لطفی که از او سراغ دارد ،

جای خشم و کینه نمی داند:

 

با این هـمه مهـر و مهربانی

دل می دهدت که خشم رانی ؟

 


]]>
خیلی ساده شاد باشیم 2020-01-19T05:47:01+01:00 2020-01-19T05:47:01+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6012 دکتر بهرام جاویدی نژاد   گاهی اوقات بهتر است دست از جستجوی خوشبختی برداریم و فقط خیلی ساده شاد باشیم. زیباترین و کم خرج‌ترین هدیه لبخند است زندگیتان سرشار از این هدیه باد

 

گاهی اوقات بهتر است

دست از جستجوی خوشبختی برداریم

و فقط خیلی ساده شاد باشیم.

زیباترین و کم خرج‌ترین هدیه

لبخند است

زندگیتان سرشار از این هدیه باد


]]>
شراب شوق می نوشم به گرد یار می گردم 2020-01-19T05:45:55+01:00 2020-01-19T05:45:55+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6011 دکتر بهرام جاویدی نژاد   شراب شوق می نوشم به گرد یار می گردم   سخن مستانه می گویم ولی هشیارمی گردم   گهی خندم           گهی گریم                   گهی افتم                           گهی خیزم   مسیحادر دلم پیداو

 

شراب شوق می نوشم به گرد

یار می گردم

 

سخن مستانه می گویم ولی

هشیارمی گردم

 

گهی خندم

          گهی گریم

                  گهی افتم

                          گهی خیزم

 

مسیحادر دلم پیداومن بیمار

می گردم...

 

مولانا

 


]]>
ﻗﺪﺭ ﻧﻌﻤﺎﺕ 2020-01-19T05:43:16+01:00 2020-01-19T05:43:16+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6010 دکتر بهرام جاویدی نژاد   ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻦ ٧٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺒﻮﺩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩارو ، ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺩ و ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩ ... ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ بیمارستان ،  برگ تسویه حساب ﺭﺍ به پیرمرد ﺩﺍﺩن تا هزینه ی جراحی را بپردازد . پیرﻣﺮﺩ همینکه برگه را گرفت ؛ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔتن ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ . ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔتن ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺭﺍ ﻗﺴﻄﯽ بگیریم ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ

 

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻦ ٧٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺒﻮﺩ .

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩارو ، ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ

ﺍﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺩ و ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩ ...

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ بیمارستان ،  برگ تسویه حساب ﺭﺍ به پیرمرد ﺩﺍﺩن تا هزینه ی جراحی را بپردازد .

پیرﻣﺮﺩ همینکه برگه را گرفت ؛ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔتن ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ .

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔتن ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺭﺍ ﻗﺴﻄﯽ بگیریم

ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ

ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪنﮔﻔﺖ ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ تو را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ

نمیتوانی هزینه را ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯼ

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻠﮑﻪ

ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ٧٠ ﺳﺎﻝ به من ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﯿﭻ برگه تسویه حسابی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩ .

ﭼﻘﺪﺭ ﮐﺮﯾﻢ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺭﺍ به ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ داده ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﺪ جز اینکه با او باشیم ...

ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﻭ ﺷﮑﺮﺵ ﺭﺍ به جا

نمی آوریم ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﺭﺍ از دست بدهیم


]]>
شب، زمان مناسبیست که بیندیشیم چه کرده‌ایم 2020-01-19T05:41:57+01:00 2020-01-19T05:41:57+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6009 دکتر بهرام جاویدی نژاد   شب، زمان مناسبیست که بیندیشیم چه کرده‌ایم   تا جهان، بهتر و شفیق‌تر و دوست‌داشتنی‌ترشود.   اگر پاسخی هم نبود، باز شب وقت خوبی است   که ببینیم از دستمان چه کاری برمی‌آید؟    لازم نیست کاری کنیم کارستان.   می‌شود به امور دست به نقد و ساده پرداخت:   تلفنی که هنوز نزده‌ایم، نوشتن نامه‌ای که   بی‌خیالش شدیم، تلافی کردن لطفی که   نتوانسته‌ایم تا الان پاسخ دهیم.   بر

 

شب، زمان مناسبیست که بیندیشیم چه کرده‌ایم

 

تا جهان، بهتر و شفیق‌تر و دوست‌داشتنی‌ترشود.

 

اگر پاسخی هم نبود، باز شب وقت خوبی است

 

که ببینیم از دستمان چه کاری برمی‌آید؟

 

 لازم نیست کاری کنیم کارستان.

 

می‌شود به امور دست به نقد و ساده پرداخت:

 

تلفنی که هنوز نزده‌ایم، نوشتن نامه‌ای که

 

بی‌خیالش شدیم، تلافی کردن لطفی که

 

نتوانسته‌ایم تا الان پاسخ دهیم.

 

برای بخشیدن عشق، فرصت نامحدود است و در دسترس همگان.

 

 لئو بوسکالیا

 

 


]]>
ارتباط بین افسردگی و عصبانیت چیست؟ 2020-01-18T06:07:09+01:00 2020-01-18T06:07:09+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6008 اتنا جاویدی نژاد     ارتباط بین افسردگی و عصبانیت چیست؟     به گفته محققان، بین سطح عصبانیت که افراد تجربه می کنند و شدت افسردگی ارتباط وجود دارد.   میگنا: عصبانیت احساسی است که هر شخصی گاهی اوقات آن را احساس می کند، اما اگر فرد در بسیاری از مواقع احساس عصبانیت کند ممکن است دچار افسردگی باشد. در بسیاری از موارد، دارو، درمان، تغییر در شیوه زندگی یا ترکیبی از این درمانها می تواند به تسکین علائم کمک کند.   به گفته محققان، بین سطح عصبانیت که افراد تجر

 

 

ارتباط بین افسردگی و عصبانیت چیست؟

 

 

به گفته محققان، بین سطح عصبانیت که افراد تجربه می کنند و شدت افسردگی ارتباط وجود دارد.

 

میگنا: عصبانیت احساسی است که هر شخصی گاهی اوقات آن را احساس می کند، اما اگر فرد در بسیاری از مواقع احساس عصبانیت کند ممکن است دچار افسردگی باشد. در بسیاری از موارد، دارو، درمان، تغییر در شیوه زندگی یا ترکیبی از این درمانها می تواند به تسکین علائم کمک کند.

 

به گفته محققان، بین سطح عصبانیت که افراد تجربه می کنند و شدت افسردگی ارتباط وجود دارد.

 

در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۳ که شامل ۵۳۶ شرکت کننده بود که در حال تجربه افسردگی های عمده بودند، ۵۴.۵٪ از آنها احساس تحریک پذیری و عصبانیت را گزارش کردند.

 

طبق اعلام انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا (ADAA)، افسردگی می تواند به روش های مختلفی در افراد مختلف بروز کند.

 

ADAA

 

خاطرنشان می کند که زنانی که دارای افسردگی هستند، معمولا احساس ناراحتی و گناه می کنند، در حالی که مردانی که افسردگی را تجربه می کنند، بیشتر احساس تحریک و عصبانیت می کنند.

 

عصبانیت ناشی از “آسیب پذیری خودشیفتگی” است ، یعنی زمانی که فرد نسبت به هر گونه رد یا از بین رفتن درک شده بسیار حساس باشد.

 

تجربه طرد شدگی ممکن است باعث ایجاد احساس عصبانیت شود، که می تواند فرد را بعلت ترس عصبانی کند و به روابطشان آسیب برساند.

 

آنها ممکن است این عصبانیت را به سمت خود سوق دهند، که می تواند به عزت نفس پایین و افسردگی منجر شود.

 

افرادی که عصبانیت و افسردگی را تجربه می کنند ممکن است برخی از علائم زیر را داشته باشند:

 

تحریک پذیری، ناامیدی، غم یا پوچی، حس گناه یا پوچی، خستگی، اختلال تمرکز، مشکل خواب، تغییرات غیر قابل توضیح در وزن، از دست دادن لذت یا علاقه به سرگرمی و افکار خودکشی.

 

پزشک ممکن است افسردگی را هنگامی تشخیص دهد که فرد بیش از ۲ هفته علائم را تجربه کرده باشد.

 

انواع مختلفی از افسردگی وجود دارد. فرد باید در مورد تمام علائم خود با پزشک مشورت کند تا از تشخیص صحیح آنها اطمینان حاصل کند.

 

برخی از انواع درمان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

درمان شناختی رفتاری (CBT): هدف از این درمان این است که به فرد کمک کنیم افکار منفی خود را بشناسد و راهکارهای مقابله ای را به کار گیرد.

 

درمان بین فردی: این روش درمانی ممکن است به فرد در بهبود ارتباط با افراد دیگر کمک کند.

 

رواندرمانی: مردم از این روش درمانی استفاده می کنند تا سعی کنند الگوهای منفی رفتارها و احساساتی را که تجربیات گذشته آنها ایجاد کرده است بشناسند.

 

مرجع : شفقنا/میگنا


]]>
برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست 2020-01-18T06:05:16+01:00 2020-01-18T06:05:16+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6007 دکتر بهرام جاویدی نژاد     برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان هیچگاه دیر نیست. هر چند سال که داشته باشیم هر گونه که زندگی کرده باشیم هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم باز هم نو شدن ممکن است...

 

 

برای عوض کردن زندگیمان،

برای تغییر دادن خودمان

هیچگاه دیر نیست.

هر چند سال که داشته باشیم

هر گونه که زندگی کرده باشیم

هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم

باز هم نو شدن ممکن است...


]]>
به تعداد آدمهای روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود داره! 2020-01-18T06:03:42+01:00 2020-01-18T06:03:42+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6006 دکتر بهرام جاویدی نژاد   به تعداد آدمهای روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود داره! پس باید این را بپذیریم کسی که تفکرش باتو متفاوت است، دشمنت نیست انسان دیگریست! ما انسانها عکس العملهایمان در مقابل سختی ها و ناملایمات و یا خوشی ها یکسان نیستند، دلیل نیست که من خوب فکر میکنم یا بد و یا یکی بهتر از دیگریست..... معمولا در مواقع خبرهای ناخوشایند بهترین روش، بوجود آوردن آرامش برای خود ودیگران است و اگر کسی توانست این هنر را بخرج دهد، واقعا انسان کامل و موفقی است. همه دل شکسته و

 

به تعداد آدمهای روی کره خاکی

تفاوت فکر و نگرش وجود داره!

پس باید این را بپذیریم

کسی که تفکرش باتو متفاوت است،

دشمنت نیست

انسان دیگریست!

ما انسانها عکس العملهایمان در مقابل سختی ها و ناملایمات و یا خوشی ها یکسان نیستند، دلیل نیست که من خوب فکر میکنم یا بد و یا یکی بهتر از دیگریست..... معمولا در مواقع خبرهای ناخوشایند بهترین روش، بوجود آوردن آرامش برای خود ودیگران است و اگر کسی توانست این هنر را بخرج دهد، واقعا انسان کامل و موفقی است.

همه دل شکسته و داغداریم

همه از فرهنگ بسیار غنی و اصیل هستیم البته با علاقه ها، سلیقه ها و نظرهای متفاوت، مبادا از روی خشم و عصبانیت کاری کنیم و سخنی بگوییم که دل آزردگی شخصی و یا ضایع نمودن حقی بدنبال داشته باشد که باعث پشیمانی شود..


]]>
درمان تب 2020-01-18T06:02:25+01:00 2020-01-18T06:02:25+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6005 دکتر بهرام جاویدی نژاد بومیان آمریکا برای درمان تب های شدید از بستن پیاز به کف پای بیمار استفاده می کردند . امروزه از نظر علمی اثبات شده که این کار باعث خارج شدن سموم بدن شده و به کاهش تب کمک می کند ماهان  

بومیان آمریکا برای درمان تب های شدید از بستن پیاز به کف پای بیمار

استفاده می کردند . امروزه از نظر علمی اثبات شده که

این کار باعث خارج شدن سموم بدن شده و به کاهش تب کمک می کند

ماهان

 


]]>
فردینالد پورشه 2020-01-18T05:59:19+01:00 2020-01-18T05:59:19+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6004 دکتر بهرام جاویدی نژاد   فردینالد پورشه فولکس قورباغه ای را به خواسته هیلتر و برای استفاده عموم مردم طراحی و تولید کرد . همچنین فردینالد پورشه چندین وسیله نظامی مانند نفربر و تانک برای ارتش نازی ساخت ماهان

 

فردینالد پورشه فولکس قورباغه ای را به خواسته هیلتر و برای استفاده عموم مردم

طراحی و تولید کرد . همچنین فردینالد پورشه

 چندین وسیله نظامی مانند نفربر و تانک برای ارتش نازی ساخت

ماهان


]]>
وینی پو 2020-01-17T04:41:00+01:00 2020-01-17T04:41:00+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6003 دکتر بهرام جاویدی نژاد     در سال 1915 بچه خرسی وارد باغ وحش لندن شد که نامش را وینی پگ گذاشتند پسر بچه ای به نام کریستوفر رابین علاقه ی زیادی به این خرس پیدا کرد و پدر او ای میلین داستان مشهور وینی پو را بر همین اساس نوشت ماهان

 

 

در سال 1915 بچه خرسی وارد باغ وحش لندن شد که نامش را وینی پگ گذاشتند

پسر بچه ای به نام کریستوفر رابین علاقه ی زیادی به این خرس پیدا کرد

و پدر او ای میلین داستان مشهور وینی پو را بر همین اساس نوشت

ماهان


]]>
چرا یک الاغ ؟ 2020-01-17T04:39:38+01:00 2020-01-17T04:39:38+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6002 دکتر بهرام جاویدی نژاد     دو سیاستمدار داشتند در داخل یک رستوران با هم صحبت می کردند . گارسون از آنها پرسید: در مورد چه چیزی بحث می کنید؟ سیاستمدار : ما داشتیم برای کشتن 14 هزار نفر انسان و یک الاغ برنامه ریزی می کردیک گارسون : چرا یک الاغ ؟ سپس سیاستمدار رو به همکارش کرد و گفت : ببین ، نگفتم با این روش هیچکس به 14 هزار نفر انسان اهمیتی نمی دهد

 

 

دو سیاستمدار داشتند در داخل یک رستوران با هم صحبت می کردند .

گارسون از آنها پرسید: در مورد چه چیزی بحث می کنید؟

سیاستمدار : ما داشتیم برای کشتن 14 هزار نفر انسان و یک الاغ برنامه ریزی می کردیک

گارسون : چرا یک الاغ ؟

سپس سیاستمدار رو به همکارش کرد و گفت :

ببین ، نگفتم با این روش هیچکس به 14 هزار نفر انسان اهمیتی نمی دهد]]>
جنایتکار ژاپنی 2020-01-17T04:37:26+01:00 2020-01-17T04:37:26+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6001 دکتر بهرام جاویدی نژاد   در دهه ی 1980 جنایتکار ژاپنی معروف به هیولای 21 چهره با مسموم کرددن محصولات لبنی در توکیو باعث مرگ مردم می شد فعالیت او پس از خودکشی پلیس مسئول پرونده متوقف شد و هویت او هیچ گاه کشف نشد ماهان

 

در دهه ی 1980 جنایتکار ژاپنی معروف به هیولای 21 چهره

با مسموم کرددن محصولات لبنی در توکیو باعث مرگ مردم می شد

فعالیت او پس از خودکشی پلیس

مسئول پرونده متوقف شد

و هویت او هیچ گاه کشف نشد

ماهان


]]>
مخترع تفنگ آبپاش 2020-01-17T04:36:16+01:00 2020-01-17T04:36:16+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/6000 دکتر بهرام جاویدی نژاد مخترع تفنگ آبپاش یک دانشمند بنام لونی جانسون است. او تا به حال 80 اختراع به پبت رسانده و تفنگ آبپاش از زمان اختراع ، هر سال جزو 10 اسباب بازی پرفروش در سراسر دنیا بوده است. ماهان  

مخترع تفنگ آبپاش یک دانشمند بنام لونی جانسون است.

او تا به حال 80 اختراع به پبت رسانده و تفنگ آبپاش از زمان اختراع ،

هر سال جزو 10 اسباب بازی پرفروش در سراسر دنیا بوده است.

ماهان

 


]]>
خوشبختی در عمق ذات ماست. 2020-01-17T04:34:53+01:00 2020-01-17T04:34:53+01:00 tag:http://javidinejad.ir/post/5999 دکتر بهرام جاویدی نژاد   خوشبختی در عمق ذات ماست. جایی که کسی به آن دسترسی ندارد و از چیزی تاثیر نمی‌پذیرد.  وقتی سعادت وابسته به عوامل بیرونی باشد، هر لحظه با از دست دادن هرکدام از این عوامل فرد می‌شکند.   آرتور شوپنهاور درباب حکمت زندگی

 

خوشبختی در عمق ذات ماست. 

جایی که کسی به آن دسترسی ندارد و از چیزی تاثیر نمی‌پذیرد.

 وقتی سعادت وابسته به عوامل بیرونی باشد، هر لحظه با از دست دادن هرکدام از این عوامل فرد می‌شکند.

 

آرتور شوپنهاور

درباب حکمت زندگی


]]>